Producenci
Regulamin

Regulamin

 

Rozdział I: Definicje:

 

1. Sprzedający- Małgorzata Kwiatek prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Alepojemniki Małgorzata Kwiatek ul. Łukasiewicza 114 38-400 Krosno NIP 6841089444

 

2. Zamawiający- osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną, składająca zamówienie.

 

3. Zamówienie- oświadczenie woli Zamawiającego, wyrażające wolę zawarcia ze Sprzedającym umowy sprzedaży wybranych towarów oferowanych przez Sprzedającego.

 

4. Towar- produkty oferowane przez Sprzedającego na stronie internetowej www.alepojemniki.pl

 

5. Umowa sprzedaży- umowa sprzedaży towarów zawarta pomiędzy Sprzedającym a Zamawiającym w rozumieniuart. 535. § 1 Kodeksu Cywilnego.

 

6. Dzień roboczy- każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

Rozdział II: Przepisy Ogólne:

 

1. Przedmiotem działalności gospodarczej prowadzonej przez Sprzedającego w pkt 1 rozdziału I niniejszego Regulaminu jest sprzedaż artykułów gospodarstwa domowego, za pośrednictwem internetu.

2. Wszystkie towary oferowane przez Sprzedającego są nowe i wolne od wad fizycznych i prawnych.

 

3. Wszystkie ceny podane przez Sprzedającegosą wyrażone w polskich złotych i są cenami brutto.

 

3. Sprzedający prowadzi działalność o której mowa w pkt 1 rozdziału II, tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

4. Sprzedający kontaktuje się z Zamawiającym telefonicznie, poprzez pocztę elektroniczną oraz listownie . Numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz adres do korespondencji pocztowej udostępnione są w zakładce „Kontakt” na stronie www.alepojemniki.pl

 

Rozdział III: Zamówienia i płatności

 

1. Zamawiający możezłożyć zamówienie poprzez prawidłowe wypełnienie elektronicznego formularza, zamieszczonego na stronie www.alepojemniki.pl lub przy pomocy poczty elektronicznej sklep@alepojemniki.pl.

 

4.Zamawiający przy zamówieniu powinien podać sposób dostawy i formę płatności, spośród opcji wyszczególnionych w zakładce „dostawa i płatność”.

 

a) Formy płatności:

 

- przelew bezpośrednio na konto: 85 1140 2004 0000 3802 7563 8782

- system płatności elektronicznych Shoper Płatności

- płatność przy odbiorze

 

b) Istnieje możliwość dokonywania wpłat przy pomocy kart płatniczych:

 

- Visa

- Visa Electron

- MasterCard

- MasterCard Electronic

- Maestro

 

c) W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 

d) Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

 

Sposoby dostawy:

 

a) Przesyłka kurierska

b) Przesyłka kurierska pobraniowa

c) Paczkomat

 

 

5. Po prawidłowym złożeniu zamówienia, Zamawiający niezwłocznie otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany w zamówieniu.

 

6. Do ceny zamówionych towarów doliczane są koszty wysyłki w wysokości podanej w zakładce „dostawa i płatność”, właściwe dla sposobu dostawy i formy płatności wybranych przez Zamawiającego.

 

7. Zamawiający, który wybrał formę płatności kartą płatniczą, przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych,powinienw ciągu 7 dni od daty otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia, dokonać przelewu na konto wskazane przez Sprzedającego, kwoty będącej sumą cen zamówionych towarów i kosztów wysyłki właściwych dla wybranego przez siebie sposobu dostawy. W przypadku niewykonania przez Zamawiającego wspomnianejczynności, zamówienie uznane zostanie za niebyłe.

 

8. W przypadku o którym mowa w rozdziale III pkt 7 niniejszego Regulaminu, towar zostanie wysłany w następnym dniu roboczym po dniu w którym dokonano zaksięgowania na koncie wskazanym przez Sprzedającego całości należnej kwoty.

 

9. W przypadku gdy Zamawiający wybrał formę płatności za pobraniem, towar zostanie wysłany w następnym dniu roboczym po dniu otrzymania przez Sprzedającego prawidłowo złożonego zamówienia o którym mowa w rozdziale III pkt 1 niniejszego Regulaminu.

 

 

 

Rozdział IV: Odstąpienie od umowy sprzedaży:

 

1. Na podstawie art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Zamawiający może w terminie 14 dni odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35, wspomnianej ustawy.

 

2. Bieg terminu o którym mowa w rozdziale IV pk1 niniejszego regulaminu od objęcia towaru w posiadanie przez Zamawiającego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, realizujący dostawę.

 

3. Zamawiający może odstąpić od umowy sprzedaży, składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy, na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu lub jakiekolwiek inne oświadczenie, wyrażające w sposób jednoznaczny wolę odstąpienia od umowy.

 

4. Oświadczenie o którym mowa w rozdziale IV pkt 3, można dostarczyć Sprzedającemu przy pomocy wszelkich powszechnie dostępnych środków komunikacji.

 

5. Do zachowania terminu o którym mowa w rozdziale IV pkt1 niniejszego Regulaminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 

6. Jeżeli oświadczenie o którym mowa w Rozdziale IV, zostanie złożone drogą elektroniczną, Sprzedający ma obowiązek przesłać niezwłocznie Zamawiającemu, potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy na wskazany przez zamawiającego adres poczty elektronicznej

 

7. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego, od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą.

 

8. Jeżeli Zamawiający złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedający przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

 

9. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu od umowy, zwrócić Zamawiającemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru.

 

10. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Zamawiający, chyba że Zamawiający wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

11. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze towar od Zamawiającego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

12. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 

13. Zamawiający ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedającemu lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

 

14. Zamawiający ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru, chyba że Sprzedający zgodził się je ponieść lub nie poinformował Zamawiającego o konieczności poniesienia tych kosztów.

 

15. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

 

Rozdział V. Reklamacje:

 

1. Sprzedający na podstawie ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne towaru. Okres odpowiedzialności wynosi 2 lata od dnia, w którym Zamawiający objął towar w posiadanie.

 

2. Gdy Zamawiający stwierdzi wadę fizyczną lub prawną towaru, powinien powiadomić o tym fakcie Sprzedającego. Może tego dokonać przy pomocy wszelkich powszechnie dostępnych środków komunikacji.

 

3. Reklamowany towar należy odesłać na adres siedziby Sprzedającego.

 

4. Zamawiający, składając reklamację powinien określić swoje roszczenia. Może wybrać jedną z następujących możliwości:

 

a) naprawienia towaru

b) wymiana towaru na wolny od wad

c) obniżenie ceny

d) odstąpienie od umowy- tylko w przypadku, gdy wada jest istotna.

 

5. Sprzedający ma obowiązek rozpatrzyć reklamację w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego. Gdy reklamacja nie zostanie rozpatrzona we wspomnianym terminie, wówczas uważana jest za uznaną.

 

6. Sprzedający o wyniku reklamacji informuje Zamawiającego pocztą elektroniczną na adres wskazany w zamówieniu, lub inną drogą podaną przez Zamawiającego.

 

7. Koszty wysyłki reklamowanego towaru ponosi Sprzedający.

 

 

Rozdział VI: Ochrona Danych Osobowych:

 

1. Administratorem baz danych udostępnianych Sprzedającemu przez Zamawiających jest Sprzedający

 

2. Sprzedający gromadzi i przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z Ustawą z dnia 29 Sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych ( Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883) oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204).

 

3. Zamawiający ma prawo w każdej chwili do wglądu, modyfikacji i usunięcia swoich danych osobowych.

 

4. Sprzedający ma bezwzględny zakaz udostępniania danych osobowych Zamawiających osobom trzecim.

 

Rozdział VII: Przepisy końcowe:

 

1. Sprzedający może dokonać zmian w niniejszym Regulaminie.

 

2. Sprzedający ma obowiązek umieścić na stronie www.alepojemniki.pl informacji o zmianie Regulaminu oraz szczegółowe zestawienie tych zmian.

 

3. Informacja o której mowa w rozdziale VII pkt 2, będzie dostępna przez co najmniej 14 dni, poprzedzających termin obowiązywania zmienionego Regulaminu.

 

4. Zamówienia złożone przed dniem obowiązywania zmienionego Regulaminu, będą realizowane na podstawie Regulaminu obowiązującego przed zmianami.

 

5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem, stosuje się obowiązujące przepisy polskiego prawa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr1

 

 

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

 

 

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl